Mon. Aug 26th, 2019

HNB NEWS

Blog By Hamronepalibazar.com

Libaye Dhunka | Nepal Bhasha Movie Official Trailer 2019/2076 | RL Maharjan, Aaradhya Laxmi Khadgi

1 min read

Libaye Dhunka | New Nepal Bhasha Movie Official Trailer 2019/2076 | RL Maharjan, Aaradhya Laxmi Khadgi NepalBhasa Movie Libaye Dhunka Official Trailer Cast: RL Maharjan, Aaradhya Laxmi Khadgi, Ashakaji Thaku, Narayan Devi Pradhan, Rajesh Man Singh, Suraj Shrestha `Bakanfusulu´, Bhimsen Risal, Ramraja Bham, Kumar Karki, Mohidin Khan,rajesh maharjan,maiya shrestha,devkumari khadgi,ashma desar,purna bdr shakya rakesh khadgi,ves maharjan,saman kumar shrestha,rajesh shrestha, prabin shakya, Music/arrange – Biren Shakya, Suman Kapali lyrics-rajesh man singh Singers – suman kapali , ratnashova maharjan,sanobabu maharjan Make up – saman kumar shrestha Camera- shanker maharjan Vfx- rajan shakya, piyush kayastha Post production – audio video station ptv ltd Fight dir – suraj shrestha Choreographer-aaradhya laxmi khadgi Asst director – suraj shrestha Colorist-piyush kayastha Background score/Recording- biren shakya ,piyush kayastha Poster desigh- bhusan kapali , sohan manandhar Editor- kirti shyam sunder joshi,rajesh man singh Writer/screenplay/director- Rajesh man singh

Get new posts by email
Copyright © 2009-2019 All rights reserved. | BKRM by AF themes.